Công ty TNHH tư vấn quản lý xây dựng Delta (DCMC) là công ty 100% vốn nước ngoài được thành lập và chuyển đổi theo luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam do tập đoàn thiết bị quốc tế DeMatteis (USA) làm chủ đầu tư. Chúng tôi là công ty 100% vốn nước ngoài đầu tiên trong lĩnh vực xây dựng.
Ngày thành lập: 01/09/1994
Ngày chuyển đổi sang công ty 100% vốn nước ngoài: 25/09/2000
Giấy chứng nhận đầu tư số: 011043000116 cấp ngày 16/04/2007
Giấy chứng nhận đầu tư thay đổi lần 1: cấp ngày 17/06/2010
Thay đổi lần 4 ngày 30/03/2015

 

 

Delta Construction Management Consultant Company Limited (DCMC) is a 100% foreign owned company established and transformed under foreign investment law in Vietnam by DeMatteis International Group (USA). private We are the first 100% foreign owned company in construction field.
Date of establishment: 01/09/1994
Date of transformation into a 100% foreign owned company: 25/09/2000
Investment Certificate No. 011043000116 issued on 16/04/2007
Certificate of investment change 1: issued on 17/06/2010
Revision 4 on 30/03/2015