• - Giám sát công tác chuẩn bị của nhà thầu
 • - Kiểm doát vật liệu, vật tư đầu vào
 • - Giám sát tiến độ thực hiện
 • - Giám sát chất lượng thi công
 • - Giám sát khối lượng thi công
 • - Giám sát an toàn, vệ sinh môi trường
 • - Nghiệm thu công việc, hạng mục công việc
 • - Nghiệm thu hồ sơ hoàn công, bảo hành, bảo trì

 • - Review & Assess the Preparation work of the contractor
 • - Check & Controll materials inputs
 • - Monitoring the progress of Construction
 • - Manage the quantity & Volume
 • - Supervision of construction quality
 • - Supervision of safety and environmental sanitation
 • - checking & acceptance work; items of Construction
 • - checking completion files, warranty and maintenance