Delta Consulting Your project ­with the role Representing the Owner, providing knowledge and experience many years in the Project management

Delta tư vấn Dự án của bạn với vai trò Đại diện Chủ đầu tư, cung ứng kiến thức và kinh nghiệm nhiều năm trong công tác quản lý Dự án

Delta implements Construction supervision & Equipment installation according to the process of strict control; comply with current standards & International .

Delta thực hiện công tác giám sát thi công xây dựng & lắp đặt thiết bị theo đúng quy trình kiểm soát nghiêm ngặt, chặt chẽ đáp ứng các tiêu chuẩn hiện hành trong nước & Quốc tế.