Lễ khánh thành trung tâm dạy nghề cho trẻ em đường phố tại Quảng Nam