Tổng quan công ty

Công ty TNHH Tư Vấn Quản Lý Xây Dựng DELTA (DCMC) là một công ty 100% vốn nước ngoài được thành lập và chuyển đổi theo luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam do Tập Đoàn

Thiết Bị Quốc Tế DeMatteis (USA) làm chủ đầu tư. Chúng tôi là công ty 100% vốn nước ngoài đầu tiên trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam.

Ngày thành lập: 01/09/1994

Ngày chuyển đổi sang công ty 100% vốn nước ngoài: 25/09/2000

Giấy chứng nhận đầu tư số: 011043000116 cấp ngày 16/04/2007

Giấy chứng nhận đầu tư, thay đổi lần 1: 011043000116 cấp ngày 17/06/2010;

Thay đổi lần 4 ngày 30/03/2015