Lễ ký kết hợp đồng liên doanh thành lập công ty Delta năm 1994