Lễ khánh thành trung tâm dạy nghề cho trẻ em khuyết tật tỉnh Thái Bình