Mr. Alfonso Leon DeMatteis gặp Thủ tướng Võ Văn Kiệt khi mới sang Việt Nam để đầu tư thành lập công ty Delta – 1994